Transparència

2. ACCIÓ DE GOVERN I NORMATIVA/2.1. ACCIÓ DE GOVERN I PARTITS POLÍTICS/2.1.5. CONVOCATÒRIES DE SESSIONS DEL PLE