Transparència

1. INFORMACIÓ INSTITUCIONAL I ORGANITZATIVA/1.3. EMPLEATS PÚBLICS/1.3.6. RETRIBUCIONS, INDEMNITZACIONS I DIETES DELS EMPLEATS PÚBLICS